Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Bosch van Drakestein - Vast- en Onroerend Goed

 

Verworven gronden, landerijen, boerderijen en landgoederen door jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) tussen 1798 en 1832-1900

 

    

Kaart van landerijen te Oostveen, vervaardigd door de landmeter van het Hof van Utrecht op basis van een landmeterskaart van 1641 van het gehele gebied aldaar. Het noorden is linksonder. De Vuursche, linksboven. Gemeente De Bilt middenboven. Bron: Het Utrechts Archief, 1855, 1074.Kaart van landerijen te Oostveen, vervaardigd door de landmeter van het Hof van Utrecht op basis van een landmeterskaart van 1641 van het gehele gebied aldaar. Het noorden is linksonder. De Vuursche, linksboven. Gemeente De Bilt middenboven. Bron: Het Utrechts Archief, 1855, 1074.
Aankopen vast- en onroerend goed in kaart gebracht


 


De tot nu toe bekende uitgezochte gegevens door SHH van grond aankopen door Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en/of zijn nazaten tussen 1798 en 1832-1900.

Let op: galerij wordt van tijd tot tijd aangevuld met meer kaarten van grondaankopen. Toelichting bij de aangekochte vast- en onroerende goederen


Families Bijleveld, Bosch (van Drakestein- Van Oud-Amelisweerd) en Michiels van Kessenich hadden aan het einde van de achttiende eeuw en de eerste vijfentwintig jaar van de negentiende eeuw meer vastgoed dan we hier op deze pagina staat beschreven. Het gaat dan voornamelijk om binnenstedelijk panden binnen Utrecht stad.

Deze heeft de stichting verder niet uitgezocht. Historisch bewoningsonderzoek in de binnenstad van Utrecht en de eigendomsverhouding daarin in het eind van de achttiende eeuw is namelijk niet het onderzoeksgebied en de kunde van de stichting.

De stichting heeft zich voornamelijk gericht op betrouwbaar krantenonderzoek uit kranten van de achttiende- en begin negentiende eeuw, gehaald uit de database Delpher.nl van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. In kranten werden in die tijdsperiode divers vast- en onroerend goed te koop aangeboden of aangekondigd voor aanstaande veilingen.

De grootte in oppervlakten van (Ridder)hofsteden, landerijen en landgoederen in morgen of hectaren die waren te herleiden naar een goede locatie, die heden te vinden zijn op online kaarten over de provincies Utrecht en Gelderland.

Zijn het dat de stichting ervoor gekozen heeft deze aankopen van vast- en onroerende goederen van boven genoemde families te onderzoeken en erover te publiceren. Het is niet uitgesloten dat zij meer hadden in vast- en onroerend goed. Gelegen in andere provincies of steden/dorpen buiten de provincies Utrecht en Gelderland.
Aankoop informatie en/of verervingen van families Bosch en Bijleveld zijn ook uit de online database van getranscribeerde notariële akten van Het Utrechts Archief gehaald.

Na het overlijden van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein en zijn neef Jan Willem Hendrik Bosch zijn erin de loop van de negentiende eeuw nog diverse familieleden Bosch geweest die ook andere stukken land kochten. Om van de opbrengst van de pachten te rentenieren. De stichting heeft de meest van deze aankopen niet meegenomen in het hieronder omschreven overzicht.De Tiende van de gemeente Ommeren

Verpachting van tienden op diverse landbouwgronden in de ambachtsheerlijkheid Ommeren op vrijdag 17 april 1665. Bron: Het Utrechts Archief, archief Bosch van Drakestein 635 32.Verpachting van tienden op diverse landbouwgronden in de ambachtsheerlijkheid Ommeren op vrijdag 17 april 1665. Bron: Het Utrechts Archief, archief Bosch van Drakestein 635 32.Op vrijdag 17 april 1665 wordt erop een fiche een nieuwe verpachtingsronden gehouden door de toenmalige houder van de tiendrechten in de ambachtsheerlijkheid Ommeren en Lienden (Gelderland). In de zeventiende eeuw behoorde deze tiendrechten bij diverse aanzienlijke lieden die in de omgeving van het dorp (kerspel) van Ommeren woonde. Later vermoedelijk eind 18e eeuw is het tiendrecht overgegaan naar de Heer van Drakestein en De Vuursche.

Bij het opmaken van de Memories van Successie van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein in 1834. Wordt er geschreven over het recht op tiendheffing (recht) op diverse landerijen en landbouwgronden in de gemeente Lienden bij en om het dorp Ommeren in de provincie Gelderland.

Een tiend was het recht op het heffen van opbrengsten op landbouwgronden of boomgaarden om een tiende gedeelte hiervan af te staan aan de heer die het recht op de tiendheffing had. Het tiendrecht is in de jaren tien van de twintigste eeuw afgeschaft en afgekocht. Destijds door de toenmalige grootgrondbezitters van die tijd.

In het jaar 1894 na het overlijden van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) is bekend bij het opmaken van zijn Memories van Successie dat hij nog de tiende in het Ommersche Veld bezat.

Schoonzoon van Paulus Jan Bosch, jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois uit ''s-Hertogenbosch deed rond 1908-1910 aangifte bij de Tiendecommissie in het derde Tiendedistrict te Tiel te Gelderland om het tiendrecht in Ommeren, genaamd op De Princen of Oudeweise tiend ook wel genaamd de Ommerveldse Havertiend afgekocht en vergoed te krijgen.

Bij besluit van de tiendecommissie van dinsdag 23 augustus 1910 werd hier het fiat voor gegeven.

Bron: Het Gelders Archief, 0094 Tiendecommissie in het derde Tiendedistrict te Tiel, 127.


Wegen en watergangen kaart van het dorp Ommeren in de voormalige gemeente Lienden. Bron: Regionaal Archief Rivierenland Tiel 0669 102.Wegen en watergangen kaart van het dorp Ommeren in de voormalige gemeente Lienden. Bron: Regionaal Archief Rivierenland Tiel 0669 102.


 

Bouw- en weiland gronden in dorp 't Goy (gem. Houten)

Gronden aangekocht op 08-08-1735 door Hendrik Bosch voor zijn onmondige zoon Theodorus Gerardus Bosch. Na zijn overlijden in 1802 komen ze in het bezit van Paulus Wilhelmus Bosch. Situatie op de kaart ingetekend op 1 oktober 1832.Gronden aangekocht op 08-08-1735 door Hendrik Bosch voor zijn onmondige zoon Theodorus Gerardus Bosch. Na zijn overlijden in 1802 komen ze in het bezit van Paulus Wilhelmus Bosch. Situatie op de kaart ingetekend op 1 oktober 1832.Op maandag 8 augustus 1735 werd ten overstaan van notaris Johannes Sluyterman te Utrecht door Hendrik Willem als voogd van zijn onmondige zoon Theodorus Gerardus Bosch 8 morgen bouw en weiland aangekocht naast het Uurdijkje gelegen in 't Goy. Bij de koop behoorde ook 3 en halve morgen en 9 roeden land en een halve morgen land in erfpacht bij het kapittel Ten Dom te Utrecht.

Gelegen tussen de Tuurdijk ten het noordoosten en Beusichemseweg in het zuidwesten. Na het overlijden van Theodorus in 1802 vererven de landerijen in 't Houten bij Houten op zijn zoon Paulus Wilhelmus Bosch. In 1832 zijn de landerijen in het bezit van de neef van Paulus, Jan Hendrik Willem Bosch. Maar behoren dan bij de landerijen van boerderij Schoneveld (Leedijkerhout 15-17).


 

Hofstede en landerijen van De Klop

te Zuilen (gem. Utrecht, wijk Overvecht)

Gezicht over de Vecht buiten Utrecht met de herberg De Klop en links op de achtergrond slot Zuylen in 1779. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38219.Gezicht over de Vecht buiten Utrecht met de herberg De Klop en links op de achtergrond slot Zuylen in 1779. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38219.De stichting vroegst bekende vermelding van herberg De Klop dateert van vrijdag 8 oktober 1610. In een akte werd er erfpacht vastgelegd voor het kapittel van Oudmunster te Utrecht voor Adam van Lokhorst na opdracht door Jaspar Quingett. Het betrof hier van een halve hoeve land achter de Klop. Gelegen tegenover het voormalige convent Mariëndaal onder Zuilen.

Bron: Het Utrechts Archief, 76, 9-9.


Kaart (fragment) van land gelegen tussen de Vecht en de Hollandse Rading, onder Westbroek, met afbeelding van het kasteel Zuilen in 1624. Bron: Het Utrechts Archief, 223, 933, p. 22-23.Kaart (fragment) van land gelegen tussen de Vecht en de Hollandse Rading, onder Westbroek, met afbeelding van het kasteel Zuilen in 1624. Bron: Het Utrechts Archief, 223, 933, p. 22-23.Uit twee andere archieven die te vinden zijn bij het Amsterdams Stadsarchief in aktenboeken van transport van onroerend goed uit 1680 en 1681. Wordt als belending van verkoop van hofstede Roosendaal, De Klop als belending genoemd.

Bron: Amsterdam Stadsarchief, toegang 5066, inv. nr.37 folio 261 en toegang 5067, inv. nr.26 folio 225.

Met dank aan Frits van Riel te Utrecht.


Slot Zuylen vanuit het zuidoosten gezien in 1995. Bron: H. Bol, Provincie Utrecht.Slot Zuylen vanuit het zuidoosten gezien in 1995. Bron: H. Bol, Provincie Utrecht.Hierop is een vermelding van herberg De Klop aan het einde 17e eeuw te vinden wat toen nog vermeld werd als 'herberge d'Klop'. Op woensdag 12 januari 1695 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Nico Vonck het goed verkocht door Cornelis Teuniss van Oostveen, wonende op De Klop te Zuylen samen met zijn echtgenote Dirkie Janss.

Koper was Hendrik Willhem Brieell, van beroep Advocaat aan het Hof van Utrecht. Op dezelfde dag ten overstaan van notaris Vonck verruilde Cor van Oostveen zijn bezit De Klop om het voortaan te huren van Hendrik Brieell.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U083b018 aktenummer 6 12-01-1695 en U083b018 aktenummer 7 12-01-1695.


Kaart (fragment) van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart uit ca. 1650. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283-1.Kaart (fragment) van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart uit ca. 1650. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283-1.


 

Bij een tweede bekende huurcedule bekend van dinsdag 22 februari 1707 opgemaakt bij de Utrechtse notaris Theodorus Vosch van Avezaat verhuurde Weyntje van Zyll weduwe van Jochem van Veen Huysinge ende herberge De Clop aan Jan Arissen in de Klop in het gerecht van Zuilen.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U118a002 aktenummer 415 22-02-1707.


Gezicht over de Vecht te Utrecht op de voorgevel en het inrijhek van het huis Roosendaal en op de achtergrond de herberg De Klop in 1750 - 1800. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206347.Gezicht over de Vecht te Utrecht op de voorgevel en het inrijhek van het huis Roosendaal en op de achtergrond de herberg De Klop in 1750 - 1800. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206347.Een kleine twee jaar later verhuurde Weyntje van Zyll ten overstaan van Vosch van Avezaat op zaterdag 13 oktober 1708, huysinge en de hergerbe De Clop aan Jan Arissen van Barnevelt.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U118a002 aktenummer 514 13-10-1708

Op maandag 12 januari 1711 verhuurde Weyntje van Zyll ten overstaan van Vosch van Avezaat, huysinge en herberge c.a. met cleyn huysjen over den dyck; Vecht omtrent Rosendael, De Clop aan Arien Cornelissen van Schayck.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U118a003 aktenummer 101 12-01-1711


Huize/boerderij/herberg De Klop aan de Klopdijk 2 langs de Vecht in 2016 van familie Voorwinden-Van der Slot vanuit het zuiden gezien. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Huize/boerderij/herberg De Klop aan de Klopdijk 2 langs de Vecht in 2016 van familie Voorwinden-Van der Slot vanuit het zuiden gezien. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Op zaterdag 23 juni 1736 werd ten overstaan van het Hof van Utrecht en het gerecht van Utrecht herberg De Klop verkocht voor 2000 duizend en 50 carolusguldens en 20 stuivers, Verkoper was Gerrit Maassen die het goed verkocht aan Hendrik van Bijleveld brouwer wonende te Vleuten.

Hendrik was zoals eerder beschreven brouwer maar ook schepen van het gerecht Vleuten. als Hendrik sterft komt herberg De Klop toe aan zijn enigste zoon Johan van Bijleveld werd geboren in ca. 1702 en overleed in 1769, net als zijn vader beoefende hij ook dezelfde beroepen.

Bron: Het Utrechts Archief, T76 huisarchief Zuilen, Invt. 45.


Luchtfoto uit 2016 vanuit het noordwesten gezien met Fort aan De Klop met daarachter huize/boerderij/herberg De Klop. Rechts rivier de Vecht. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Luchtfoto uit 2016 vanuit het noordwesten gezien met Fort aan De Klop met daarachter huize/boerderij/herberg De Klop. Rechts rivier de Vecht. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Ruim vijf jaar later werd ten overstaan van de Utrechtse Dirk Oskamp door Hendrik van Bijleveld, huysinge en herreberg De Klop, verhuurd aan Willem Goes op zaterdag 10 juni 1741.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U188a003 aktenummer 119 10-06-1741

Op zaterdag 25 mei 1782 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Willem Gerard van Nes de boedelscheiding plaats van de ouders van Willem Hendrik van Bijleveld (1733-1799), Paulus van Bijleveld (1741-1795) en Cornelia van Bijleveld (1746-1823).

Vader Johannes Cornelis van Bijleveld, (1702-1769), huwde in 1751 Ida Eycken.

Zij overleed in 1780.


Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten in 1760. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202338.Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten in 1760. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202338.Cornelia werd vertegenwoordigd door haar echtgenoot Theodorus Gerardus Bosch. In de achttiende- en negentiende eeuw was het gewoonlijk dat nalatenschappen naar een vrouwelijk lid van een familie werden beheerd door de echtgenoot. Uit de boedelscheiding kreeg Cornelia van haar ouders herberg De Klop, heden gelegen aan de Klopdijk 2 te Utrecht Overvecht.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U211a005 aktenummer 28 25-05-1782.

Van een huurcedule uit het tijdperk dat Cornelia van Bijleveld het goed van De Klop bezat. Verhuurde Theodorus Gerardus Bosch ten overstaan van de Utrechtse notaris Johan Kelffkens op vrijdag 2 november 1782, huysinge c.a., zynde een herberg met kolffbaan; de Vegt by het Sandpad, aan Daniel Vreaart, genaamd Daniel Vreyers, wonende te Achttienhoven tesamen met zijn echtgenote Aaltje van der Woert.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U225a015 aktenummer 11 02-22-1787.


 

 • Van de achttiende eeuw tot het jaar 1845 was boerderij De Klop (Klopdijk 2, Utrecht Overvecht). Midden onder in geel gearceerd in het bezit van families Van Bijleveld en Bosch van Drakestein. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Boerderij De Klop aan de Klopdijk 2 te Utrecht Overvecht heden gezien op de kadasterkaart. Bron: kadastralekaart.com.
 • In rood en geel gearceerd de 4 morgen land die Cornelia van Bijleveld in het jaar 1804 aankocht om bij boerderij De Klop te trekken. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Gezicht op de boerderij De Klop aan de de Klopdijk te Utrecht, gezien vanaf de Groeneweg op 25 augustus 1760. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38026.
 • Gezicht op de Vecht, de Vechtdijk, de brug over de Klopvaart en de boerderij annex herberg De Klop te Zuilen uit het zuidoosten in 1905. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 16387.
 • Gezicht op een gedeelte van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht, vanaf de Vechtdijk op 14 juli 1969. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20770.
 • Gezicht op de voorgevel van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht; vanuit het oosten, links de Vecht en het Zandpad in 1974. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 60336.
 • Gezicht op de voor- en linker zijgevel van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht; vanuit het zuiden op de voorgrond het Zandpad in 1974. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 60337.
 • Gezicht op de voor- en een gedeelte van de rechter zijgevel van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht in 1989. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 60343.
 • Gezicht over de Vecht buiten Utrecht met de herberg De Klop en links op de achtergrond slot Zuylen in 1779. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 38219.
 • Gezicht op een gedeelte van de boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht, vanaf de Vechtdijk op 14 juli 1969. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20770.
 • Gezicht op de voorgevel van boerderij De Klop (Klopdijk 2) te Utrecht, vanaf de Vechtdijk in 1984. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 844954.
 • Verticale luchtfoto van Fort De Klop, Klopdijk, Vecht en de omgeving van de Prinses Irenelaan te Utrecht in 1948-1952. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 84963.
 • Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten in 1760. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 202338.
 • Luchtfoto van het in ontwikkeling zijnde gebied tussen de Franciscusdreef (links) en de Klopvaart (rechts) te Utrecht in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer 85274.
Na het overlijden van Cornelia in 1823 komt de herberg toe aan haar zoon Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein.


Kaart (fragment/reconstructie) uit de 17e eeuw naar de situatie van 1539 van de gerechten behorend bij de stadsvrijheid Utrecht van Utrecht naar een tekening van Cornelis Specht. Hierp staat Slot Zuylen al ingetekend en rivier de Vecht. Rehts van het midden hofstede Den Dael ook maar nog niet herberg De Klop. Er is bij het westelijke gedeelte van de Klopdijk de naam 'De Klophaemer ingevuld, maar dit zal een 17e eeuwse toevoeging zijn geweest maar niet naar zoals deze situatie was qua 'naam' uit het jaar 1539. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.Kaart (fragment/reconstructie) uit de 17e eeuw naar de situatie van 1539 van de gerechten behorend bij de stadsvrijheid Utrecht van Utrecht naar een tekening van Cornelis Specht. Hierp staat Slot Zuylen al ingetekend en rivier de Vecht. Rehts van het midden hofstede Den Dael ook maar nog niet herberg De Klop. Er is bij het westelijke gedeelte van de Klopdijk de naam 'De Klophaemer ingevuld, maar dit zal een 17e eeuwse toevoeging zijn geweest maar niet naar zoals deze situatie was qua 'naam' uit het jaar 1539. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.Op dinsdag 28 oktober 1828 ruim zes jaar voor het overlijden van Paul geeft hij herberg De Klop als gift toe aan zijn oudste zoon Jhr. Willem Bosch van Drakestein.

Dit gebeurt ten overstaan van de Utrechtse notaris Pieter Adriaan Schermbeek. Waarna De Klop ruim 18 jaar in het bezit van Willem blijft en dus onder het onder het onroerend goed van Landgoed Nieuw-Amelisweerd in de gemeente Rhijnauwen ging behoren.

 Jhr. Willem Bosch van Drakestein verkocht De Klop op zaterdag 14 juni 1845 ten overstaan van de Utrechtse notaris G.H. Stevens aan Carel Emanuel baron Tuyll van Serooskerken.

Na zijn overlijden nog datzelfde jaar komt De Klop in het bezit van zijn zoon Willem René baron Tuyll van Serooskerken. Hij overleed in 1878 waarop De Klop in het bezit van zijn echtgenote mevr. Van Weede tot 1899.

Bij testament liet Willem René baron Tuyll en Serooskerken enkele jaren voor zijn overlijden optekenen dat Slot Zuylen en herberg De Klop na het overlijden van zijn echtgenote Van Weede moest overgaan naar zijn achterneef  Frederik Leopold Samuel Frans baron Tuyll van Serooskerke. Frederik Leopold was de kleinzoon van de broer van de vader van Willem René, hij die ook Willem René heette en in 1839 overleed.

Een van Willem René's nazaten Frederik Leopold Samuel Frans baron Tuyll van Serooskerke, Heer van Zuilen verkoopt huize De Klop bij veiling op zaterdag 21 april 1900 onder het toeziend oog van de Maarssense notaris Diederik Hendrik van Nieuwenhuizen.

Koper van herberg De Klop was Cornelis Gijsbertus van der Lee, van beroep Zuivelfabrikant te Utrecht.

Hij kocht De Klop van baron Tuyll van Serooskerken voor f. 21.872,56 gulden.

Hij verkoopt De Klop in op zaterdag 6 juli 1912 per veiling ten overstaan van de Utrechtse notaris J.G. Brouwer Nijhoff aan Simon Anthonie Voorwinden uit Schiebroek van beroep veehouder en later wonende te Zuilen.

Advertentie over de verkoop van 'Hofstede De Klop' die in vele landelijke dagbladen stond dat de landerijen en de hofstede door melkfabrikant Van der Lee verkocht zouden gaan worden aan familie Voorwinden. Bron: Delpher.nl.Advertentie over de verkoop van 'Hofstede De Klop' die in vele landelijke dagbladen stond dat de landerijen en de hofstede door melkfabrikant Van der Lee verkocht zouden gaan worden aan familie Voorwinden. Bron: Delpher.nl.


Simon Voorwinden kocht De Klop aan met een lening van f. 28.000,- gulden van vrouwe Anna Elisabeth Ribbius Peletier, echtgenote van dr. Jacob Hartog. Hij voldeed de kooppenningen op vrijdag 1 november 1912 ten overstaan van notaris Brouwer Nijhoff te Utrecht.

Simon was gehuwd met Baatje van Wijngaarden.  Het echtpaar kreeg een zoon Leenert Simon Voorwinden (1898-1976)

Leendert was gehuwd met Johanna van Os (1896-1974)

In 1956 werd Leendert Voorwinden de halve  eigenaar van boerderij De Klop. Voor de andere helft werd Jan Dirk van der Voort ook van beroep Veehouder en wonende te Lunteren de eigenaar van de boerderij.

In 1967 onteigende de gemeente Utrecht huize De Klop van Leendert Voorwinden met als doel de uitbreiding van Utrecht Overvecht Noord te bewerkstelligen.

In later tijd kocht de familie Voorwinden De Klop weer terug van de gemeente Utrecht.

Na het overlijden van Leendert Voorwinden in 1976 woonde (zoon) Simon Anthonie Voorwinden (1925-2005) in De Klop.


  


Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U321a052 1828 sep.-1828 dec.  29-10-1828 - 04-11-1828

Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c047 1845 juni-1845 sep. 14-06-1845 - 23-06-1845


 

Utrecht vanaf de Vecht gezien. Naar een tekening van Claes Jansz. Visscher in de periode 1600-1625.Utrecht vanaf de Vecht gezien. Naar een tekening van Claes Jansz. Visscher in de periode 1600-1625.Op dinsdag 31 januari 1804 kocht Cornelia van Bijleveld voor f. 1.800, - gulden 4 morgen land aan van yem overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh van Hermanus Fransen Jansz, echtgenoot van Eva Wiggen, land gelegen in Westbroek. Land ging bij herberg De Klop behoren.

Andere landerijen in de polder van Westbroek kwamen uit de boedels van familie van Cornelia van Bijleveld of waren aangekocht door Theodorus Gerardus Bosch aangekocht.

Op zaterdag 23 september 1837 vroeg jhr. Willem Bosch van Drakestein aan het department van het ministerie van oorlog om schadeloosstelling omdat hij de stenen koestal vergroot had achter De Klop met daarop neergelegd dakpannen.

Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.


Willem René (1743-1839), Baron van Tuyll van Serooskerken in 1775. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: C527.Willem René (1743-1839), Baron van Tuyll van Serooskerken in 1775. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: C527.


Verkoop affiche (fragment) uit het huisarchief Slot Zuylen waarop op perceel 7 'VEEHOUDERSWONING De Klop' door baron Tuyll van Serooskerken wordt verkocht per veiling ten overstaan van de Maarssenveense notaris Nieuwenhuizen op 21 april 1900. Koper van het goed van dhr. Van de Lee. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 285.Verkoop affiche (fragment) uit het huisarchief Slot Zuylen waarop op perceel 7 'VEEHOUDERSWONING De Klop' door baron Tuyll van Serooskerken wordt verkocht per veiling ten overstaan van de Maarssenveense notaris Nieuwenhuizen op 21 april 1900. Koper van het goed van dhr. Van de Lee. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 285.


Luchtfoto van het in ontwikkeling zijnde gebied tussen de Franciscusdreef (links) en de Klopvaart (rechts) te Utrecht, uit het zuiden. Op de voorgrond de Vecht en het Fort aan de Klop (1e Polderweg 4-6). Links op de achtergrond het Bedrijventerrein Overvecht in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85274.Luchtfoto van het in ontwikkeling zijnde gebied tussen de Franciscusdreef (links) en de Klopvaart (rechts) te Utrecht, uit het zuiden. Op de voorgrond de Vecht en het Fort aan de Klop (1e Polderweg 4-6). Links op de achtergrond het Bedrijventerrein Overvecht in 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85274.


Verkoop affiche (fragment) van de verkoop van het onroerend goed van Gijsbertus Cornelis van der Lee op zaterdag 6 juli 1912 ten overstaan van de Utrechtse notaris J.G. Brouwer Nijhoff te Utrecht. Koper was Simon Anthonie Voorwinden voor f. 28.000 gulden met bijbehorende landerijen. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 285.Verkoop affiche (fragment) van de verkoop van het onroerend goed van Gijsbertus Cornelis van der Lee op zaterdag 6 juli 1912 ten overstaan van de Utrechtse notaris J.G. Brouwer Nijhoff te Utrecht. Koper was Simon Anthonie Voorwinden voor f. 28.000 gulden met bijbehorende landerijen. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 285.


Handtekening van Simon Anthonie Voorwinden op vrijdag 1 november 1912 ten overstaan van notaris J.G. Brouwer Nijhoff voor de koop van boerderij De Klop van melkfabrikant Van der Lee met landerijen in Zuilen en Westbroek voor f. 28.000 gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 830, 292, 293.Handtekening van Simon Anthonie Voorwinden op vrijdag 1 november 1912 ten overstaan van notaris J.G. Brouwer Nijhoff voor de koop van boerderij De Klop van melkfabrikant Van der Lee met landerijen in Zuilen en Westbroek voor f. 28.000 gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 830, 292, 293.Luchtfoto van Fort De Klop vanaf 800 m hoogte in 1926. Bron: NIMH-beeldbank, Defensie, objectnummer: 2155_005297.Luchtfoto van Fort De Klop vanaf 800 m hoogte in 1926. Bron: NIMH-beeldbank, Defensie, objectnummer: 2155_005297.De oudste vermelding die de stichting bekend is van De Klop is de 'Cloop' op de stadregiokaart uit 1629 die zich in de Het Utrechts Archief te vinden is. Diverse historici, Hollandse Waterlinie websites en Regionaal Historische verenigingen schrijven allemaal prachtige artikelen over de historie van Fort aan De Klop. Met de hierin voor hun bekende vermelding dat het fort genoemd is naar herberg De Klophaemer. Met hierin, in 90% van de gevallen in het verhaal niet opgenomen dat het om het naast gelegen pand De Klop gaat.


Kaart (fragment) van de stad Utrecht uit 1629 met wijde omgeving; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met rechtsboven herberg De Klop als herberg 'Cloop' ingetekend op de kruising van de Vechtdijk en de Klopdijk. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.Kaart (fragment) van de stad Utrecht uit 1629 met wijde omgeving; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met rechtsboven herberg De Klop als herberg 'Cloop' ingetekend op de kruising van de Vechtdijk en de Klopdijk. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.Gelegen naast het fort De Klop aan de Klopdijk 2. Evenmin hierin na het uitgebreid nagekeken te hebben op de website laat geen enkel persoon of verenging een goede duidelijke bronvermelding zien. Waarmee te herleiden is dat erover de herberg geschreven wordt als De Klophaemer.


Achterzijde van Herberg De Klop. Naar een tekening van Dirk van der Burg in het jaar 1760.Achterzijde van Herberg De Klop. Naar een tekening van Dirk van der Burg in het jaar 1760.De herberg vormde in vroegere tijden een rust- en slaapplaats voor florense die over het naastgelegen zandpad naar Amsterdam of Utrecht trokken. De Klop was er ook voor de trekschuiten en andere scheepjes die veerdienst uitvoerde op de naast gelegen rivier de Vecht. Die meestal hun begin- of eindpunt hadden bij de herberg.

Een tweede opvallende naar onze mening gedeeltelijke misvatting beschreven hierin is dat ze het hebben over dat Fort aan De Klop genoemd naar herberg De Klophaemer.


Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten op donderdag 30 september 1756. Getekend door Jan Versteegh. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201001.Gezicht vanaf de Vechtdijk op de Vecht en de herberg De Klop bij Zuilen uit het oosten op donderdag 30 september 1756. Getekend door Jan Versteegh. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 201001.Het klopt inderdaad dat in een opgesnorde bron uit een placaatboek uit 1729 herberg De Klop. De Klophaemer wordt genoemd. Wat in één van de summiere bronnen te bevinden is op internet. Waaronder op Google Books en Delpher.nl.

Dat het De Klophamer was geldt verder niet voor de verdere voor- en achterliggende jaren waarin in vermoedelijk tientallen notariële akten wordt geschreven over De Clop of De Klop en niet als zijnde De Klophaemer.

Dus leest uw op een website dat Fort aan de Klop is genoemd naar Herberg De Klophamer, dient dit met een korreltje zout te worden verstaan. In de vele honderden jaren vanaf de zeventiende eeuw was, en is het De Clop of De Klop.

Mocht een ander van mening zijn en bewijs hebben dat er in meerdere akten wordt geschreven als zijnde De Klophamer. Dan verneemt de stichting dat graag en kunnen we dit bijstellen.

 

Fort aan de Klop in 1926. Bron: NIMH-beeldbank, Defensie, objectnummer: 2011-0970.Fort aan de Klop in 1926. Bron: NIMH-beeldbank, Defensie, objectnummer: 2011-0970.


Kaart (fragment) van de kadastrale gemeente Zuilen, sectie B te Utrecht midden 19e eeuw. Beneden de Amsterdamsestraatweg (westen), boven rivier de Vecht (oosten). Linksboven de Laan van Chartroise en de Grotelaan ooit onderdeel geweest van klooster Nieuwlicht van de Kartuizers. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.Kaart (fragment) van de kadastrale gemeente Zuilen, sectie B te Utrecht midden 19e eeuw. Beneden de Amsterdamsestraatweg (westen), boven rivier de Vecht (oosten). Linksboven de Laan van Chartroise en de Grotelaan ooit onderdeel geweest van klooster Nieuwlicht van de Kartuizers. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.Op dinsdag 31 januari 1804 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh 4 mergen weyland getransporteerd van eigenaar. Gelegen in  de ambachtsheerlijkheid Westbroek en Buytenweg achter de Klop. Verkoper was Hermanus Fransen Jansz, wonend te Zuilen Mariëndaal, echtgenote Eva Wigman. Koopsters was Cornelia van Bijleveld. Zij kocht de 4 morgen land aan om bij haar bezit van boerderij De Klop te trekken. De weilanden lagen enkele tientallen meters in noordwestelijke richting van De Klop af.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U272c030 aktenummer 13 31-01-1804.


Kaart van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart in ca. 1650. Bovenlangs de rivier de Vecht. Links staat herberg De Klop ingetekend op de hoek van de Klopdijk 2, met de Vechtdijk en 1e Polderweg. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 001.Kaart van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart in ca. 1650. Bovenlangs de rivier de Vecht. Links staat herberg De Klop ingetekend op de hoek van de Klopdijk 2, met de Vechtdijk en 1e Polderweg. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 001.In het jaar 1819 werd westelijk tegen het terrein van boerderij De Klop het Fort aan de Klop aangelegd. Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Cornelia heeft zoals te zien is op de kadasterkaart in dat jaar een aantal stukjes land behorend bij de boerderij aan de Staat der Nederlanden moeten verkopen voor de aanleg van de fortificatie.


Verticale luchtfoto van Fort De Klop, Klopdijk, Vecht en de omgeving van de Prinses Irenelaan te Utrecht in 1948-1952. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 84963.Verticale luchtfoto van Fort De Klop, Klopdijk, Vecht en de omgeving van de Prinses Irenelaan te Utrecht in 1948-1952. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 84963.Fort aan de Klop is een verdedigingswerk aan de rivier de Vecht in Utrecht. Het fort werd aangelegd in 1819. De functie van het fort bestond onder andere uit de bescherming van de stad Utrecht. Het was tevens onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Luchtfoto van Oud-Zuilen (gemeente Maarssen) uit het zuidwesten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Buitenweg op dinsdag 28 april 1987. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50375.Luchtfoto van Oud-Zuilen (gemeente Maarssen) uit het zuidwesten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Buitenweg op dinsdag 28 april 1987. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50375. De huidige kruising Klopdijk, Vechtdijk en Eerste Polderweg was vroeger een belangrijk kruispunt voor het verkeer dat met kleine schepen, via de Vecht en de Westbroekervaart (nu Klopvaart), de stad Utrecht moest kunnen bereiken.


Kaart van rivier de Vecht met gedeelte van buiten Rosendaal ten noorden van de rivier en ten zuiden van de Klopvaart. Bron: Archief Slot- Zuylen, Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.Kaart van rivier de Vecht met gedeelte van buiten Rosendaal ten noorden van de rivier en ten zuiden van de Klopvaart. Bron: Archief Slot- Zuylen, Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.Op deze plaats floreerde de toenmalige herberg "de Clophaemer", waar reizigers onderdak werd geboden. De naam van het fort en van veel organisaties in de omgeving in Utrecht Overvecht zijn hiervan afgeleid.

Op dit gedeelte van de Vecht was destijds nog geen brug, zoals nu het geval is. Men moest daarom gebruikmaken van de veerdienst van de herberg om de rivier over te steken. De Fortlaan in het wijkdeel Zuilen dankt zijn naam aan het gebruik van deze veerdienst. 

Bron: Wikipedia Fort aan de Klop.


Plattegrond van het Fort aan de Klop uit 1906 met hierbij wel ingetekend 'Boerderij De Klop' rechtsonder te zien. Bron: Onbekend.Plattegrond van het Fort aan de Klop uit 1906 met hierbij wel ingetekend 'Boerderij De Klop' rechtsonder te zien. Bron: Onbekend.Beschrijving van huize De Klop aan de Klopdijk 2 volgens het Monumentenregister

Kaart uit het huisarchief van Slot Zuylen uit 1743 waar de landerijen van Zuilen ten zuiden van de rivier de Vecht op staan ingetekend. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 308-2.Kaart uit het huisarchief van Slot Zuylen uit 1743 waar de landerijen van Zuilen ten zuiden van de rivier de Vecht op staan ingetekend. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 308-2.Boerderijcomplex met 17e eeuws woonhuis en compleet erf met o.a. diverse schuren, aan de Vecht en de Klopdijk gelegen.

Het aan een bocht in de Vecht, Klopdijk en 1e Polderweg gelegen erf is zeer compact en bevat achter het hoofdgebouw twee houten schuren, een stenen schuurtje en een hooimijt. Tevens bevindt zich aan de overzijde van de 1e Polderweg een houten schuur.


Herberg De Klop ingetekend in de kadastrale gemeentekaart van Zuilen in de periode tussen 1832 en 1850. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.Herberg De Klop ingetekend in de kadastrale gemeentekaart van Zuilen in de periode tussen 1832 en 1850. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.Het hoofdgebouw, eenlaags met schilddak met de nok evenwijdig aan de Klopdijk, bestaat uit een woongedeelte en een aangebouwd stalgedeelte aan de linkerzijde.

Het stamt uit de 17e eeuw en heeft een opkamer en een kelder. De gevels zijn witgeschilderd en hadden tot voor kort geen goten.

De op het zuid-oosten gerichte voorgevel aan de Klopdijk heeft eenvoudige, forse muurankers. In deze gevel bevindt zich een deur met rechts daarvan drie vensters en links twee vensters behorend bij de opkamer, alle met de oude luiken.

De rechter zijgevel heeft twee hoog geplaatste vensters, eveneens nog met luiken, met daaronder twee kelderlichten, het voorste met luikje, het achterste met diefijzers.

Achter aan deze gevel bevindt zich een modern venster behorend bij de keuken, die ten dele uitgebouwd onder een aankapping, op maaiveld niveau achter de opkamer ligt en mogelijk tot de oudste bouwfase behoort.

De achtergevel van deze aanbouw heeft een goot met ojief-profiel en bevat naast de deur met zijlicht twee kleine, gewijzigde vensters.

Links achter ligt een veel diepere aanbouw onder aankapping, aansluitend op het stalgedeelte dat links hiervan ligt onder een zadeldak met wolfseind.

Portret van Carel Emanuel baron van Tuyll van Serooskerken (1775-1845) in 1845. Carel kocht herberg De Klop aan in 1845 van Jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Carel Emanuel baron van Tuyll van Serooskerken (1775-1845) in 1845. Carel kocht herberg De Klop aan in 1845 van Jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Kaart (fragment) van de stad Utrecht met wijde omgeving; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Dit is de tot zover oudste bekend kaart die de stichting kent uit het jaar anno 1629 waar herberg De Klop op staat ingetekend onder de naam 'Cloop'. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.Kaart (fragment) van de stad Utrecht met wijde omgeving; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Dit is de tot zover oudste bekend kaart die de stichting kent uit het jaar anno 1629 waar herberg De Klop op staat ingetekend onder de naam 'Cloop'. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.Portret van Willem Rene baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) in 1876. Hij bezat herberg De Klop na het overlijden van zijn vader van 1845 tot zijn overlijden in 1878. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Willem Rene baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) in 1876. Hij bezat herberg De Klop na het overlijden van zijn vader van 1845 tot zijn overlijden in 1878. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Jkvr. Francoise Margaretha van Weede (1823-1899) in 1876. Zij was de echtgenote Willem René baron van Tuyll van Serooskerken. Van 1878 tot 1899 had Francoise herberg De Klop in haar bezit na het overlijden van haar echtgenoot. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Jkvr. Francoise Margaretha van Weede (1823-1899) in 1876. Zij was de echtgenote Willem René baron van Tuyll van Serooskerken. Van 1878 tot 1899 had Francoise herberg De Klop in haar bezit na het overlijden van haar echtgenoot. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.
De achtergevel van deze aanbouw en de stal heeft drie stalvensters onder segmentbogen.

De lage linker gevel van de stal heeft in het midden een deur met drie-ruit bovenlicht en voor- en achteraan een kleine staldeur.

In de overblijvende hoek voor het stalgedeelte heeft het hoofdhuis, tegen de linker gevel, nog een zeer kleine houten groene uitbouw van rabatwerk onder een plat dak met aan de voor- en linkerzijde een venster.


Een kleurenfoto van een tekening van één de gevelkanten van Slot Zuylen getekend in januari 1753. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.Een kleurenfoto van een tekening van één de gevelkanten van Slot Zuylen getekend in januari 1753. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.Achter het hoofdgebouw ligt een rij bijgebouwen. Geheel links, aan de Vecht, een groene houten schuur onder zadeldak met pannendekking, daterend uit de 19e eeuw (of eerder). De nok ligt evenwijdig aan de Klopdijk. De lage zuid-west gevel van rabatwerk heeft links een inrijpoort en rechts een deur. De blinde topgevels rechts en links zijn gepotdekseld.


Gezicht over de Klopvaart en de Klopdijk te Utrecht, met rechts op de achtergrond flatgebouwen in de wijk Overvecht-Noord in 1969-1970. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 851298.Gezicht over de Klopvaart en de Klopdijk te Utrecht, met rechts op de achtergrond flatgebouwen in de wijk Overvecht-Noord in 1969-1970. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 851298.Rechts hiervan ligt een recent houten schuurtje van zeer bescheiden afmeting dat geen bescherming behoeft, hoewel kenmerkend voor de wijze waarop uit afvalhout op een levend erf steeds naar behoefte kleine bergingen ontstaan.Portret van Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken (1858-1934) in 1909. Lid van de Provinciale Staten van Utrecht en burgemeester van Zuilen (Utrecht). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Frederik Leopold Samuel Frans van Tuyll van Serooskerken (1858-1934) in 1909. Lid van de Provinciale Staten van Utrecht en burgemeester van Zuilen (Utrecht). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Willem René baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) in 1816. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Willem René baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) in 1816. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Gezicht over de Klopvaart en de Klopdijk te Utrecht, met links op de achtergrond flatgebouwen in de wijk Overvecht-Noord in 1969-1970. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 851299.Gezicht over de Klopvaart en de Klopdijk te Utrecht, met links op de achtergrond flatgebouwen in de wijk Overvecht-Noord in 1969-1970. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 851299.Daarop volgt een witgeschilderd stenen gebouw onder steil zadeldak, met de nok evenwijdig aan de Klopdijk, vermoedelijk uit de eerste helft van de 19e eeuw. De noord-oost gevel, met vlechtingen, heeft een deur en een zolderluik. De zuid-west gevel, eveneens met vlechtingen, is blind. De noord-west gevel heeft een halfrond stalraam.


Zicht op links de rivier de Vecht met de diverse woonboten en ernaast de naar het verder noordwestelijk lopende Vechtdijk met rechts de vroegere herberg/boerderij De Klop aan de Klopdijk 2. Heden het bezit van familie Voorwinden/Van der Slot in vroegere tijden Van Bijleveld, Bosch van Drakestein, Tuyll van Serooskerken en Van der Lee geweest. Foto: oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.Zicht op links de rivier de Vecht met de diverse woonboten en ernaast de naar het verder noordwestelijk lopende Vechtdijk met rechts de vroegere herberg/boerderij De Klop aan de Klopdijk 2. Heden het bezit van familie Voorwinden/Van der Slot in vroegere tijden Van Bijleveld, Bosch van Drakestein, Tuyll van Serooskerken en Van der Lee geweest. Foto: oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.Hierna volgt de nog compleet aanwezige vierkante hooimijt onder puntdak.


Links de vroegere boerderij en herberg De Klop met aan de rechterkant de opkamer met daarnaast de toegangsweg tot Fort aan de Klop en de 1e Polderweg. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.Links de vroegere boerderij en herberg De Klop met aan de rechterkant de opkamer met daarnaast de toegangsweg tot Fort aan de Klop en de 1e Polderweg. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.Rechts sluit de rij langs de 1e Polderweg met een houten schuur van rabatwerk onder een met pannen gedekt zadeldak met de nok loodrecht op de Klopdijk, stammend uit de 19e eeuw (of eerder) De zuid-oostelijke puntgevel met inrijpoort, zolderluik en daarboven vier invliegopeningen voor duiven, heeft rijk-gesneden windveren en kozijnen. De groene rechtergevel langs de 1e Polderweg heeft twee kleine halfronde vensters. De linker zijgevel heeft een deur, een venster en enkele gewijzigde kleine vensters. De puntgevel aan de achterzijde heeft eenvoudige windveren en is zwart geschilderd.


De vroegere herberg en boerderij De Klop aan de Klopdijk 2 te Utrecht Overvecht. Met rechts de opkamer. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.De vroegere herberg en boerderij De Klop aan de Klopdijk 2 te Utrecht Overvecht. Met rechts de opkamer. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.


 

Tegenover de ingang van het erf, die tussen de laatst genoemde schuur en de keuken van het hoofdgebouw ligt, bevindt zich aan de overzijde van de 1e Polderweg nog een kleine schuur van rabatwerk uit de 19e eeuw (of eerder), onder een ongeveer noord-zuid gericht zadeldak.

De voorgevel met inrijdeur, zolderluik en eenvoudige windveren is groen geschilderd. De groene rechter gevel, min of meer langs de Klopdijk gelegen, is op een klein venstertje na blind. De eveneens groene linker gevel heeft slechts een zeer laag deurtje. De zwarte achtergevel is blind.

Het boerderij-erf is zeer markant gelegen langs de vecht en onttrekt ten dele het jonge fort De Klop aan het oog. Het complex van hoofdhuis met aanbouwen, vier bijgebouwen en hooimijt is van belang als gaaf bewaard gebleven compact boerenerf en tevens van bouwhistorisch belang.

Portret van Willem René baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) en Jkvr. Françoise Margaretha van Weede (1823-1899) in 1871. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Willem René baron van Tuyll van Serooskerken (1813-1878) en Jkvr. Françoise Margaretha van Weede (1823-1899) in 1871. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Toegangsweg tot het Fort aan De Klop aan de 1e Polderweg te Utrecht Overvecht. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.Toegangsweg tot het Fort aan De Klop aan de 1e Polderweg te Utrecht Overvecht. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort.


Foto van het straatnaambord Vechtdijk onderdeel uitmakende van het vroegere zandpad tussen Amsterdam en Utrecht. Bordt staat tegenover De Klop. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.Foto van het straatnaambord Vechtdijk onderdeel uitmakende van het vroegere zandpad tussen Amsterdam en Utrecht. Bordt staat tegenover De Klop. Foto: Oktober 2020, Sander van Scherpenzeel.


Luchtfoto van Zuilen, uit het zuidoosten; op de voorgrond een gedeelte van de wijk Ondiep te Utrecht in de periode 1920-1930. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 84637.Luchtfoto van Zuilen, uit het zuidoosten; op de voorgrond een gedeelte van de wijk Ondiep te Utrecht in de periode 1920-1930. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 84637.Krantenadvertenties en akten over herberg 'De Klop'

'Coopconsitien Hendrik Maassen cum fins Verkopers en H. Hendrik van Bijleveld Coper m. dato 23 junij 1736 Van Herberg De Klop (Klopdijk 2). Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.'Coopconsitien Hendrik Maassen cum fins Verkopers en H. Hendrik van Bijleveld Coper m. dato 23 junij 1736 Van Herberg De Klop (Klopdijk 2). Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.


Gifte onder de Levenden gepasseerd door Den WelEdelengeboren Heer Mr. P.W. Bosch van Drakestein aan zijnen Zoon Den wel EdelenGeboren Heer Mr. W. Bosch van Drakestein. Van 3 bunders, 40 roeden, 36 ellen wei- en hooiland, en 3 bunders en 40 roeden, 36 ellen mei- en hooiland, weide gelegen in de gemeente Westbroek. In dato 28 october 1828. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.Gifte onder de Levenden gepasseerd door Den WelEdelengeboren Heer Mr. P.W. Bosch van Drakestein aan zijnen Zoon Den wel EdelenGeboren Heer Mr. W. Bosch van Drakestein. Van 3 bunders, 40 roeden, 36 ellen wei- en hooiland, en 3 bunders en 40 roeden, 36 ellen mei- en hooiland, weide gelegen in de gemeente Westbroek. In dato 28 october 1828. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.


Verkoopakte over de verkoop van herberg De Klop van Jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd aan Carel Emmanuel baron Tuyll van Serooskerken, Heer van Zuilen van zaterdag 14 juni 1845. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.Verkoopakte over de verkoop van herberg De Klop van Jhr. Willem Bosch van Drakestein van Nieuw-Amelisweerd aan Carel Emmanuel baron Tuyll van Serooskerken, Heer van Zuilen van zaterdag 14 juni 1845. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 45.


Krantenartikel van het Genie van Nederland en Utrecht uit 1815 over de aangekondigde bouw en aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en verbeteringen in het landschap ten oosten en noorden van Utrecht stad. Waaronder die ook van De Klop. Bron: Delpher.nl.Krantenartikel van het Genie van Nederland en Utrecht uit 1815 over de aangekondigde bouw en aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en verbeteringen in het landschap ten oosten en noorden van Utrecht stad. Waaronder die ook van De Klop. Bron: Delpher.nl.


Verkoop hofstede Den Daal in december 1849 ten overstaan de Maarsseveense notaris Van den Helm geveild in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl.Verkoop hofstede Den Daal in december 1849 ten overstaan de Maarsseveense notaris Van den Helm geveild in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl.


Kaart van de hofstede ten Daal met bijbehorende landerijen bij Zuilen in 1800-1820. Bron: Het Utrechts Archief, 8001, catalogusnummer: 1594.Kaart van de hofstede ten Daal met bijbehorende landerijen bij Zuilen in 1800-1820. Bron: Het Utrechts Archief, 8001, catalogusnummer: 1594.


Advertentie voor de verkoop van een burgerwoning of boerenwoning in februari 1837 door de Maarssenveense notaris Van den Helm in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl.Advertentie voor de verkoop van een burgerwoning of boerenwoning in februari 1837 door de Maarssenveense notaris Van den Helm in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl.


Op vrijdag 22 november 1850 werden in herberg De Klop werkpaarden aangeboden van 4 a 5 jaar oud. Bron: Delpher.nl.Op vrijdag 22 november 1850 werden in herberg De Klop werkpaarden aangeboden van 4 a 5 jaar oud. Bron: Delpher.nl.


Herberg De Klop (rechts) en het Fort aan de Klop ingetekend op de kadastrale minuutplan uit het jaar 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.Herberg De Klop (rechts) en het Fort aan de Klop ingetekend op de kadastrale minuutplan uit het jaar 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.


Op woensdag 25 juni 1845 werd in herberg De Klop 12 bunders aan grasgewas verpachting aangeboden, gelegen in Zuilen. Bron: Delpher.nl.Op woensdag 25 juni 1845 werd in herberg De Klop 12 bunders aan grasgewas verpachting aangeboden, gelegen in Zuilen. Bron: Delpher.nl.


Op donderdag 8 maart 1838 werd in herberg De Klop Eene Huizinge en Smeederij, erf en Grond met loods aangeboden voor de veiling. Bron: Delpher.nl.Op donderdag 8 maart 1838 werd in herberg De Klop Eene Huizinge en Smeederij, erf en Grond met loods aangeboden voor de veiling. Bron: Delpher.nl.


Op zaterdag 6 juli 1912 verkocht zuivelfabrikant Van der Lee huize De Klop aan Leendert Simon Voorwinden. Waarop De Klop al meer dan 100 jaar wordt bewoond door een familielid Voorwinden. Bron: Delpher.nl.Op zaterdag 6 juli 1912 verkocht zuivelfabrikant Van der Lee huize De Klop aan Leendert Simon Voorwinden. Waarop De Klop al meer dan 100 jaar wordt bewoond door een familielid Voorwinden. Bron: Delpher.nl.


Op zaterdag 13 november 1847 werd het buiten Roosendaal aan de Vecht in Utrecht Overvecht te koop aangeboden om per veiling te worden aangekocht. Bron: Delpher.nl.Op zaterdag 13 november 1847 werd het buiten Roosendaal aan de Vecht in Utrecht Overvecht te koop aangeboden om per veiling te worden aangekocht. Bron: Delpher.nl.


Buitenplaats Roosendaal aan de Vecht gelegen voor herberg De Klop op een prent aan het begin van de zeventiende eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.Buitenplaats Roosendaal aan de Vecht gelegen voor herberg De Klop op een prent aan het begin van de zeventiende eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, beeldbank.


In februari 1860 wordt een aangenaam plaatsje RUSTOORD te koop aangeboden en per veiling verkocht in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl.In februari 1860 wordt een aangenaam plaatsje RUSTOORD te koop aangeboden en per veiling verkocht in herberg De Klop. Bron: Delpher.nl.


Rivier de Vecht in de richting van zuidoosten gezien in 1957. Links de toegangspoort van de vroegere buitenplaats Roosendaal. Getekend door Chris Schut.Rivier de Vecht in de richting van zuidoosten gezien in 1957. Links de toegangspoort van de vroegere buitenplaats Roosendaal. Getekend door Chris Schut.


Ter stond gevraag een boerenknecht. Voor op hoeve De Klop. Delpher.nl.Ter stond gevraag een boerenknecht. Voor op hoeve De Klop. Delpher.nl.


Veerhouder Voorwinden vraagt om een goede boerenknecht. Bron: Delpher.nl.Veerhouder Voorwinden vraagt om een goede boerenknecht. Bron: Delpher.nl.


Veehouder Leendert Simon Voorwinden vraagt om een boerendienstbode. Bron: Delpher.nl.Veehouder Leendert Simon Voorwinden vraagt om een boerendienstbode. Bron: Delpher.nl.


Kaart (fragment) van percelen bouw- en weiland tussen de Vecht bij de Klop en de Hollandse Rading; met weergave van de kerk met omgeving in het dorp Westbroek. Met links de rivier de Vecht en herberg De Klop. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 002.Kaart (fragment) van percelen bouw- en weiland tussen de Vecht bij de Klop en de Hollandse Rading; met weergave van de kerk met omgeving in het dorp Westbroek. Met links de rivier de Vecht en herberg De Klop. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 002.


Kaart (fragment) van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart in ca. 1650. Bovenlangs de rivier de Vecht. Links staat herberg De Klop ingetekend op de hoek van de Klopdijk 2, met de Vechtdijk en 1e Polderweg. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 001.Kaart (fragment) van het dorp en huis Zuilen en van percelen bouw- en weiland en een boomgaard tussen de Vecht en de Groeneweg en de Nedereindsevaart en de Klopvaart in ca. 1650. Bovenlangs de rivier de Vecht. Links staat herberg De Klop ingetekend op de hoek van de Klopdijk 2, met de Vechtdijk en 1e Polderweg. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283, 001.Grond in Zuilen

 • Het stuk grond wat al vanaf 1745 in het bezit was van familie Van Bijleveld. Later het eigendom van familie Bosch van Oud-Amelisweerd in Utrecht Zuilen aan de 2e Daalsedijk. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Heden de Cartesiusweg, Station Utrecht Zuilen de St. Jozephlaan in Zuilen. Die nu zijn aangelegd en gebouwd op de vroegere gronden van familie Bosch van Oud-Amelisweerd. Bron: Openstreetmap.org.
 • Heden de Cartesiusweg, Station Utrecht Zuilen de St. Jozephlaan in Zuilen. Die nu zijn aangelegd en gebouwd op de vroegere gronden van familie Bosch van Oud-Amelisweerd. Bron: Kadastralekaart.com.
In het HISGIS systeem van Ad van Ooststroom staat al te lezen dan Jan van Bijleveld in 1745 al een stuk land aan de (heden) 2e Daalsedijk in Utrecht Zuilen bezat. Na zijn overlijden in 1769 komt het land toe aan zijn dochter Cornelia van Bijleveld.

Haar man Theodorus Gerardus Bosch voert het beheer erover. Na het overlijden van Cornelia in 1823 komt het land toe aan Paulus Bosch van Drakestein. Later in de negentiende eeuw komt het land aan de 2e Daalsedijk toe aan familie Bosch van Oud-Amelisweerd.

Heden is op het stuk grond de Cartesiusweg, Station Utrecht Zuilen en de St. Josephlaan aangelegd en gebouwd. Hofstede met landerijen in Kamerik Teckop (gem. Woerden)

 • Land in de gemeente Woerden, Kamerik Teckop, Teckop 15 in geel gearceerd wat van de familie Michiels van Kessenich was op 1 oktober 1832 bij de invoering van het kadaster. Bron: HISGIS Utrecht
 • Land heden in de gemeente Woerden, Kamerik Teckop, Teckop 15 wat in 1832 van familie Michiels van Kessenich is geweest. Bron: Kadastralekaart.com.


 


In het jaar 1747 staat in het hoefslaggeld vermeld (belasting) dat Hendrik Bosch de eigenaar is van de boerderij met landerijen in de gemeente Woerden, Kamerik Teckop, Teckop 15. Tot het jaar 1802 zullen met een redelijk zekerheid de boerderij en landerijen vererven op de broers van Hendrik Bosch, via Willem Bosch tot aan zijn broer Theodorus Gerardus Bosch. Na zijn overlijden in 1802 zal de boerderij met landerijen toe bekomen aan zijn weduwe Cornelia van Bijleveld.

Na haar overlijden in 1823 komt het land aan de Teckop 15 toe aan haar dochter Cornelia Jacoba Bosch. Haar echtgenoot Hendrik Joseph Baron Michiels van Kessenich beheerd het vast- en ontroerend goed. Wat Cornelia Jacoba van haar overleden moeder geërfd had. In de achttiende eeuw en tijden daarna was het gebruikelijk dat gehuwde vrouwen die na het overlijden van een directe familielid veel bezitting erfde. Dat deze toekwamen aan hun echtgenoot.

Bron: HISGIS Utrecht, Ad van Ooststroom. Hofstede en landerijen in Kamerik Mijzijde

 • Land met boerderij in geel gearceerd in Kamerik Mijzijde, Mijzijde 148. Sinds 1750 het eigendom geweest van familie Bosch (Van Drakestein). Bron: HISGIS Utrecht.
 • Land met boerderij in Kamerik Mijzijde, Mijzijde 148. Sinds 1750 het eigendom geweest van familie Bosch (Van Drakestein). Bron: HISGIS Utrecht.
 • Heden het land in Kamerik Mijzijde, Mijzijde 148. Bron: kadastralekaart.com
In het jaar 1750 staat in het hoefslaggeld vermeld dat Willem Bosch de eigenaar is van de boerderij met landerijen aan de Kamerik Mijzijde, Mijdzijde 148. In 1801 overlijd Willem Bosch en komt de boerderij met land in het bezit van zijn broer Theodorus Gerardus Bosch.

Hij overlijd een jaar later in 1802. In het kadaster van 1832 staat dat de weduwe van Theo, Cornelia van Bijleveld de eigenaresse is van land en boerderij. Dit is wel opmerkelijk want zij overlijd in 1823, ruim 9 jaar eerder. Dus mag aangenomen dat Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein vanaf die tijd de eigenaar was.

Bron: HISGIS Utrecht, Ad van Ooststroom.


Twee boerderijen Kamerik Mijzijde, met rechts de Mijzijde 148 en links de boerderij Mijzijde 146 die eertijds van familie Bosch van Drakestein zijn geweest. Luchtfoto naar het westen gezien. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Twee boerderijen Kamerik Mijzijde, met rechts de Mijzijde 148 en links de boerderij Mijzijde 146 die eertijds van familie Bosch van Drakestein zijn geweest. Luchtfoto naar het westen gezien. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Het dorp Kamerik met de Mijzijde met de Van Teylingenweg en de Spruitweg vanuit de lucht gezien richting het noordwesten op zaterdag 19 mei 1979. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50814.Het dorp Kamerik met de Mijzijde met de Van Teylingenweg en de Spruitweg vanuit de lucht gezien richting het noordwesten op zaterdag 19 mei 1979. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50814.


Luchtfoto van Kanis en de lintbebouwing langs de Mijzijde/Van Teylingenweg (gemeente Kamerik) uit het zuidoosten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Kamerik-Mijzijde op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50815.Luchtfoto van Kanis en de lintbebouwing langs de Mijzijde/Van Teylingenweg (gemeente Kamerik) uit het zuidoosten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Kamerik-Mijzijde op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50815.


Luchtfoto van Kamerik de Polder Kamerik-Mijzijde en de Polder Kamerik-Teylingens uit het zuidwesten op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50812.Luchtfoto van Kamerik de Polder Kamerik-Mijzijde en de Polder Kamerik-Teylingens uit het zuidwesten op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50812.


Luchtfoto van Kanis en de lintbebouwing langs de de Mijzijde/Van Teylingenweg (gemeente Kamerik) uit het zuidoosten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Kamerik-Mijzijde op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50814.Luchtfoto van Kanis en de lintbebouwing langs de de Mijzijde/Van Teylingenweg (gemeente Kamerik) uit het zuidoosten; met op de achtergrond een gedeelte van de Polder Kamerik-Mijzijde op zaterdag 19 mei 1979. De gemeente Kamerik is per 1 januari 1989 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50814.Hofstede Den Hoed in Vleuten-De Meern (gem. Utrecht)

Gezicht op de voorgevel van de boerderij De Hoed bij Vleuten in 1926 aan de Belcampostraat 6 - 8. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20639.Gezicht op de voorgevel van de boerderij De Hoed bij Vleuten in 1926 aan de Belcampostraat 6 - 8. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 20639.Op donderdag 30 mei 1754 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Luyt van der Pauw boerderij De Hoed, gelegen te Vleuten verkocht. De gemachtigde in de verkoop was Hendrik van den Bosch. Verkoper was Isaacq de I' Espaul van beroep lid van de veertig raad van Delft. Koper van Den Hoed was Theodorus Gerardus Bosch van beroep koopman te Utrecht. 

Fragment van omschrijving van Den Hoed in de notariële akte:

hofstad en huysinge met 26 mergen zoo boomgaert als bouwlandt ca, te Vleuten, genaamd Den Hoedt.


Foto genomen van de de Dirck Hoetweg met op de achtergrond boerderij Den Hoet (Belcampostraat 6 - 8) met links de Brandweerpost Leidsche Rijn in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Foto genomen van de de Dirck Hoetweg met op de achtergrond boerderij Den Hoet (Belcampostraat 6 - 8) met links de Brandweerpost Leidsche Rijn in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Na het overlijden van Theodorus Gerardus Bosch in 1802 gaat boerderij Den Hoed over op zijn schoonzoon Hendrik Joseph Baron Michiels van Kessenich. Hij is getrouwd in 1793 met Cornelia Jacoba Bosch. Zij is de zus van Paulus Wilhelmus Bosch.

Uit het huwelijk van Cornelia Jacoba Bosch met Hendrik Joseph komen twee zonen. Johan Alexander Hubert Baron Michiels van Kessenich (1800-1863) en Frans Bernhard Hubert Jonkheer Michiels van Kessenich (1802-1881).

Bron: Het Utrechts Archief Notarissen in de stad Utrecht 34-4 U205U009, aktn. 79, 30-05-1754.


Gezicht op de boerderij Den Hoet (vroeger: Utrechtseweg 111, heden Belcampostraat 6 - 8) te Vleuten (gemeente Vleuten-De Meern) op zondag 11 mei 1969. Dit gedeelte van de gemeente Vleuten-De Meern is per 1 januari 1995 bij de gemeente Utrecht gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 124395.Gezicht op de boerderij Den Hoet (vroeger: Utrechtseweg 111, heden Belcampostraat 6 - 8) te Vleuten (gemeente Vleuten-De Meern) op zondag 11 mei 1969. Dit gedeelte van de gemeente Vleuten-De Meern is per 1 januari 1995 bij de gemeente Utrecht gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 124395.


     

Stations Leidsche Rijn gebouwd tezamen met Winkelcentrum Leidsche Rijn op de vroegere gronden van boerderij en hofstede Den Hoet wat ooit van familie Bosch van Drakestein en Michiels van Kessenich is geweest. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.Stations Leidsche Rijn gebouwd tezamen met Winkelcentrum Leidsche Rijn op de vroegere gronden van boerderij en hofstede Den Hoet wat ooit van familie Bosch van Drakestein en Michiels van Kessenich is geweest. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.


Rechts de Terwijdesingel met links Woonzorgcentrum De Ingelanden op de hoek met de James Johnsonstraat en Louis Armstronglaan in Leidsche Rijn staande op de vroegere gronden die bij boerderij Den Hoet behoorde van familie Bosch van Drakestein en Michiels van Kessenich. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.Rechts de Terwijdesingel met links Woonzorgcentrum De Ingelanden op de hoek met de James Johnsonstraat en Louis Armstronglaan in Leidsche Rijn staande op de vroegere gronden die bij boerderij Den Hoet behoorde van familie Bosch van Drakestein en Michiels van Kessenich. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.


 

 • Huize Den Hoet ingetekend op een kaart uit 1556 te Vleuten. Bron en foto: Wikipedia Den Hoet.
 • Landerijen behorend bij boerderij Den Hoed aan de Belcampostraat 6 - 8 in 1832 te Vleuten. Landerijen in het doorschijnend geel, behorend bij Den Hoed. Kaart uit ca. 1880-1900. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Landerijen behorend bij boerderij Den Hoed aan de Belcampostraat 6 - 8 in 1832 te Vleuten. Landerijen in het geel, behorend bij Den Hoed. Kaart uit ca. 1880-1900. Bron: HISGIS Utrecht.
 • Oprit van een huis te Vleuten aan de Dirck Hoetweg waar in de zeventiende eeuw huize Den Hoed heeft gestaan. Foto: Wikipedia Den Hoed Belcampostraat 6 - 8.


       

In blauwe gearceerd de grond die bij Zorgboerderij Den Hoet behoord aan de Belcampostraat 6 - 8. Tot 2017 geadresseerd geweest aan de Dirck Hoetweg 1-3. Bron: Kadastralekaart.com.In blauwe gearceerd de grond die bij Zorgboerderij Den Hoet behoord aan de Belcampostraat 6 - 8. Tot 2017 geadresseerd geweest aan de Dirck Hoetweg 1-3. Bron: Kadastralekaart.com.


 

Voorgevel van boerderij Den Hoet (Belcampostraat 6 - 8) gezien vanaf de Dirck Hoetweg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Voorgevel van boerderij Den Hoet (Belcampostraat 6 - 8) gezien vanaf de Dirck Hoetweg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Beschrijving van Den Hoet volgens Wikipedia Den Hoet

Den Hoet was een versterkt huis uit de middeleeuwen aan de weg tussen Utrecht en Vleuten. Het lag in een lus van de inmiddels verdwenen rivier de Rijn. Het terrein waarop het zich bevond is bewaard gebleven. Het nog aanwezige toegangshek, dat dateert uit de 16e eeuw, is een rijksmonument.


Straatnaambord hangend aan de stoplichtmast met de kruising van de Grauwaartsingel met de Dirck Hoetweg met de beschrijving erop van de betekenis van de straatnaam: 'Dirck Jans Hoet'. In 1586 de eerste bewoner van hofstede Den Hoet. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord hangend aan de stoplichtmast met de kruising van de Grauwaartsingel met de Dirck Hoetweg met de beschrijving erop van de betekenis van de straatnaam: 'Dirck Jans Hoet'. In 1586 de eerste bewoner van hofstede Den Hoet. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.Op het terrein staat thans een boerderij met de naam Den Hoet, een gemeentelijk monument. Vroeger was de omgeving ervan landelijk gebied, thans stedelijk gebied: de buurt Het Zand in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. In de directe omgeving van de boerderij Den Hoet is een straat met dezelfde naam.


Gezicht op de boerderij Den Hoet (Utrechtseweg 111) te Vleuten; op de voorgrond het kasteeleiland, de plek waar, het rond 1700 gesloopte, versterkte stenen huis Den Hoet stond in 1992. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 87013.Gezicht op de boerderij Den Hoet (Utrechtseweg 111) te Vleuten; op de voorgrond het kasteeleiland, de plek waar, het rond 1700 gesloopte, versterkte stenen huis Den Hoet stond in 1992. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 87013.


    

Kaart van ongeveer 4,5 morgen land onder Vleuten bij de hofstede den Hoed, vermoedelijk dit perceel in 1556. Boerderij linksboven Den Hoet. Beschrijving volgens archiefinventaris: Kaart van ongeveer 4,5 morgen land onder Vleuten bij de hofstede den Hoed, vermoedelijk dit perceel in 1556. Boerderij linksboven Den Hoet. Beschrijving volgens archiefinventaris: "1409-1409 Eigendomsbewijzen van de helft van 4½ morgen en van 1 (ook in deze 4½ morgen gelegen?) morgen land van het gasthuis op het Zand onder Vleuten, 1456, 1583. Hierbij een kaart van ongeveer 4½ morgen land onder Vleuten bij de hofstede den Hoed, vermoedelijk dit perceel, 1556, 1456-1583". Bron: Het Utrechts Archief, 709, 1409-3.


Kaart (fragment) van ongeveer 4,5 morgen land onder Vleuten bij de hofstede den Hoed, vermoedelijk dit perceel in 1556. Boerderij Den Hoet uitvergroot. Beschrijving volgens archiefinventaris: Kaart (fragment) van ongeveer 4,5 morgen land onder Vleuten bij de hofstede den Hoed, vermoedelijk dit perceel in 1556. Boerderij Den Hoet uitvergroot. Beschrijving volgens archiefinventaris: "1409-1409 Eigendomsbewijzen van de helft van 4½ morgen en van 1 (ook in deze 4½ morgen gelegen?) morgen land van het gasthuis op het Zand onder Vleuten, 1456, 1583. Hierbij een kaart van ongeveer 4½ morgen land onder Vleuten bij de hofstede den Hoed, vermoedelijk dit perceel, 1556, 1456-1583". Bron: Het Utrechts Archief, 709, 1409-3.


 

Jhr. Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich (Roermond, 22 juli 1802 – aldaar, 1 juni 1881) was een Nederlands jonkheer, advocaat en politicus voor de Katholieken en de Liberalen. Frans Bernard is de neef van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich.Jhr. Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich (Roermond, 22 juli 1802 – aldaar, 1 juni 1881) was een Nederlands jonkheer, advocaat en politicus voor de Katholieken en de Liberalen. Frans Bernard is de neef van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich.Over het ontstaan van Den Hoet is weinig bekend. De eerste vermelding komt voor op een kaart uit 1556, waarop een omgracht huis met trapgevels staat afgebeeld. Het huis was een leen van kasteel Ruwiel, gelegen bij Oud-Aa, gemeente Stichtse Vecht.

Het versterkte huis Den Hoet was destijds gelegen bij de aansluiting van de gegraven Vleutense Wetering op de oude Rijnloop direct aan de noordwestzijde van de Hoge Weide.
Den Hoet ontwikkelde zich tot een grote buitenplaats, blijkens een omschrijving uit 1671.

Hierin is sprake van een complex met: visscherije, cingels, graften, boomgaerde, bouwhuys, brouwhuys, bergen, schuijren ende vordere appendirien, mitsgaders d'landen daer aen behoorende ende annex gelegen groot te saemen omtrent ses en twintigh morgen lands. In de achttiende eeuw is het huis waarschijnlijk vervallen geraakt en gesloopt.In 1741 is namelijk sprake van een hofstede en niet meer van een kasteel of buitenplaats.

De huidige dwarshuisboerderij werd grotendeels in 1917 gebouwd. Overblijfselen van het oude Den Hoet zijn beschermd als archeologisch monument.


De boerderij zelf is een gemeentelijk monument, terwijl een 16e-eeuws hekwerk van de boerderij de status van rijksmonument heeft.

Rond de boerderij loopt een ringsloot, waarschijnlijk de slotgracht van het oude Den Hoet.


Het oude toegangshek van boerderij Den Hoet voor de toenmalige inrit aan de Dirck Hoetweg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Het oude toegangshek van boerderij Den Hoet voor de toenmalige inrit aan de Dirck Hoetweg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Straatnaambord aan de Dirck Hoetweg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord aan de Dirck Hoetweg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gezicht vanaf de Dirck Hoetweg op het eiland waar de vroegere hofstede Den Hoet gestaan moet hebben. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.Gezicht vanaf de Dirck Hoetweg op het eiland waar de vroegere hofstede Den Hoet gestaan moet hebben. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.


Bord van de Zorgboerderij Den Hoet aan de Belcampostraat 6 - 8 te Leidsche Rijn. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.Bord van de Zorgboerderij Den Hoet aan de Belcampostraat 6 - 8 te Leidsche Rijn. Foto in maart 2021, Sander van Scherpenzeel.


Zicht vanaf het talud van de Dirck Hoetweg op boerderij Den Hoet met rechts de Vleutensebaan in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Zicht vanaf het talud van de Dirck Hoetweg op boerderij Den Hoet met rechts de Vleutensebaan in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Boerderij Den Hoet aan de
Belcampostraat 6-8 te Vleuten-De Meern


Overgenomen uit: Vleuten- De Meern; Geschiedenis en Historische Bebouwing; naar een tekst van Otto Wttewaall, 1994, Uitgeverij Kerckebosch BV, Zeist.


Boerderij Den Hoet vanuit de lucht gezien vanuit het westen in 1993, toenmalige aan de Utrechtseweg 111. Heden aan de Belcampostraat 4-6 geadresseerd. Links er naast het nagenoeg ronde eiland waar op het middeleeuwse versterkte huis stond. Bron: Vleuten- De Meern; Geschiedenis en Historische Bebouwing; naar een tekst van Otto Wttewaall, 1994, Uitgeverij Kerckebosch BV, Zeist.Boerderij Den Hoet vanuit de lucht gezien vanuit het westen in 1993, toenmalige aan de Utrechtseweg 111. Heden aan de Belcampostraat 4-6 geadresseerd. Links er naast het nagenoeg ronde eiland waar op het middeleeuwse versterkte huis stond. Bron: Vleuten- De Meern; Geschiedenis en Historische Bebouwing; naar een tekst van Otto Wttewaall, 1994, Uitgeverij Kerckebosch BV, Zeist.De geschiedenis van deze boerderij gaat terug tot in de late middeleeuwen, toen er naastde boerderij op het tegenwoordig nog aanwezige omgrachte eiland een versterkt stenenhuis stond. Op een kaart uit 1556 staat op de plaats van de huidige boerderij een langhuisboerderij met drie hooibergen getekend. Dit complex behoorde bij het versterktehuis. Het stenen huis op het eilandje is ergens tussen 1671 en 1714 gesloopt.

Den Hoet was een leen van het kasteel Ruwiel en uit het leenregister van dit kasteel weten we datin 1593 Dirk van Westrenen beleend werd met 'een hofstede genaempt den Hoet met achtmergen lants ende een duyfhuys gelegen aende weijde int proosten gericht van Oudmunster. In de achttiende eeuw werden leden van de families Lespaul en Bosch met Den Hoet beleend.

Dit waren allemaal mensen die zelf niet op Den Hoet woonden, maarde boerderij met het omringende land verpachtten. De boerderij is tot in deze eeuw eenpachtboerderij gebleven. Door de eeuwen heen zal het pand diverse malen zijn verbouwd.De huidige dwarshuisboerderij dateert grotendeels uit 1917.

Het achterhuis had tot voorkort zijmuren van een groot formaat stenen die met leem waren gemetseld en mogelijknog uit de zeventiende eeuw dateerden of zelfs nog ouder waren. Bij de laatste verbouwing in 1989 werd het achterhuis echter ingekort en de zijmuren opnieuw opgetrokken.Het voorhuis werd in opdracht van P. van Nispen tot Sevenaer in 1917 nieuw gebouwd.Architect J.C. Wentink schreef in de bouwaanvraag aan de gemeente:


De 18e eeuwe schaapskooi bij boerderij Den Hoed in 1993-1994. Bron: Vleuten- De Meern; Geschiedenis en Historische Bebouwing; naar een tekst van Otto Wttewaall, 1994, Uitgeverij Kerckebosch BV, Zeist.De 18e eeuwe schaapskooi bij boerderij Den Hoed in 1993-1994. Bron: Vleuten- De Meern; Geschiedenis en Historische Bebouwing; naar een tekst van Otto Wttewaall, 1994, Uitgeverij Kerckebosch BV, Zeist."Het tegenwoordige voorhuis van de hofstede den Hoed kadastraal Gem. Utrecht sectie A nr. 1170 zal geslooptworden, de stenen schoongemaakt om in de fundering en binnenmuren deze voorzover
die goed zijn weer te gebruiken evenals de goede uitkomende balken, ramen, deuren of
anderszins'.

Het bakstenen voorhuis ligt onder een rieten samengesteld wolfsdak. De voorgevel is sym-
metrisch met in het midden een afigewolfde topgevel. In de gevel zijn vier T-vensters met
driedelig bovenlicht geplaatst. De vensters zijn voorzien van luiken en strekken. In de top-
gevel is op de verdieping een kleiner schuifvenster met halve luiken en een halfronde ont-
lastingsboog aangebracht.

Deze topgevel heeft, evenals de zijgevels van het voorhuis, vlechtingen. De oorspronkelijke toegangsdeur is in de rechterzijgevel gesitueerd. Bij de laatste verbouwing in 1989 werd echter in de linkerzijgevel een nieuwe deur in een inpandig portiek aangebracht. Rechts naast de boerderij staat een grote schuur onder een deels met riet en deels met Hollandse pannen gedekt zadeldak. De inrit van het complex wordt aan de Utrechtseweg gemarkeerd door een monumentaal achttiende-eeuws twee vleugelig smeedijzeren hek.

LinkS aCnter op net ert staat tenslotte nog een houten schuur onder een rieten wolfsdak. Deze scluur was wdarsen)jnijk een Schaapskooi en dateert uit de achttiende eeuw.Belcampostraat te Leidsche Rijn
Belcampo was het pseudoniem van de Nederlandse schrijver Herman Pieter Schönfeld Wichers. Belcampo was het pseudoniem van de Nederlandse schrijver Herman Pieter Schönfeld Wichers. "Belcampo" is de Italiaanse vertaling van zijn achternaam Schönfeld (= mooi veld). Op deze foto genomen op 12 februari 1965 ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Vereniging van Letterkundigen. Bron: Wikimedia Commons, Nationaal Archief, 2.24.01.04.Belcampo (Naarden, 21 juli 1902 – Groningen, 2 januari 1990) was het pseudoniem van de Nederlandse schrijver Herman Pieter Schönfeld Wichers. "Belcampo" is de Italiaanse vertaling van zijn achternaam Schönfeld (= mooi veld).Hij groeide op in Rijssen, studeerde rechtsgeleerdheid en notarieel recht in Leiden en Amsterdam en werkte korte tijd op een advocatenkantoor.

In de jaren dertig ging hij op reis door Europa. De neerslag daarvan is De zwerftocht van Belcampo, een bundel verhalen die hij in 1938 uitgaf in eigen beheer, net als eerder De verhalen van Belcampo. In 1937 ging hij geneeskunde studeren en op 13 april 1949 legde hij het artsexamen af. Daarna was hij enige jaren huisarts in Bathmen en van 1953 tot 1967 studentenarts in Groningen.

Intussen was in 1946 in Nieuwe verhalen van Belcampo Het grote gebeuren verschenen, een novelle die zich afspeelt in Rijssen. Met enige ironie beschrijft hij de Apocalyps zoals die er volgens hem uit zal zien. Daarin zagen de Rijssenaren hun angsten uitgebeeld in legers van duivels en engelen die op de Dag des Oordeels de rekening komen vereffenen. Dit werd hem in het christelijke bastion niet in dank afgenomen. Jaap Drupsteen bewerkte het verhaal op magisch-realistische wijze voor televisie. De uitzending op Oudejaarsavond 1975 was een groot succes.

Op 2 januari 1990 overleed Schönfeld Wichers. Hij werd, nadat zijn stoffelijk overschot met een platte boerenkar was vervoerd, op 5 januari 1990 naast zijn vader begraven op de Oude algemene begraafplaats in Rijssen.

Dochter Maartje Arian-Schönfeld Wichers beschreef haar herinneringen aan haar vader in 1996 in het literair tijdschrift Bzzlletin.

Overgenomen van Wikipedia Belcampo.De straatnaam Belcampostraat werd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht vastgesteld op woensdag 5 november 2003.De straatnaam Dirck Hoetweg werd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht vastgesteld op dinsdag 17 juli 2012.Land aan de Breudijk te Harmelen (gem. Woerden)


Op donderdag 27 juli 1758 wordt ten overstaan van de Utrechtse notaris Luyt van der Pauw het onroerend goed van de overleden heer Gerrit Dykmans verkocht. De executeur testamentair zijn Gerard van Wieringen en Dirk Oskamp. Uit zijn nalatenschap behoorde bij de verkoop een huis aan de rivier de Vecht bij de Bemuurde Weerd, de windkorenmolen 't Fortuyn, staande op de stadswal van Utrecht bij de Catharijnepoort en een huis met 2,5 morgen boomgaard alsook weiland gelegen aan Breudijk 53-51 te Harmelen.


Luchtfoto van de polder Oudeland en Indijk te Harmelen, uit het noorden, met op de voorgrond de Breudijk en het Vijverbosch. Op de achtergrond de dorpskom van Harmelen op maandag 27 juli 1981. De gemeente Harmelen is op 1 januari 2001 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50104.Luchtfoto van de polder Oudeland en Indijk te Harmelen, uit het noorden, met op de voorgrond de Breudijk en het Vijverbosch. Op de achtergrond de dorpskom van Harmelen op maandag 27 juli 1981. De gemeente Harmelen is op 1 januari 2001 bij de gemeente Woerden gevoegd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50104.Koper van al het goed is Willem Bosch. Willem overlijd in 1801 en uit zijn nalatenschap komt het land toe aan zijn broer Theodorus Gerardus Bosch. Theo overlijd in 1802. Na zijn overlijden komt het land naar alle waarschijnlijkheid toe aan zijn vrouw Cornelia van Bijleveld of zoon Paulus Wilhelmus Bosch. Bij de invoering van het kadaster op 1 oktober 1832 staat in ieder geval te lezen dat het land in bezit is van Paulus.


Op donderdag 27 juli 1758 koopt Willem Bosch een stuk boomgaard alsook weiland aan, gelegen aan de Breudijk 53-51 te Harmelen. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein, de neef van Willem is in 1832 de eigenaar. Bron: HISGIS Utrecht.Op donderdag 27 juli 1758 koopt Willem Bosch een stuk boomgaard alsook weiland aan, gelegen aan de Breudijk 53-51 te Harmelen. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein, de neef van Willem is in 1832 de eigenaar. Bron: HISGIS Utrecht.


 

Land en huizen in het Lauwerecht (gem. Utrecht)

 • Op zaterdag 26 mei 1764 kochten de broers Willem en Theo Bosch, twee huizen met erf, hof en stalling aan in de Bemuurde Weerd Westzijde. Te zien in geel gearceerd. Bron: HISGIS.nl Utrecht.
 • Appartementengebouw op de hoek van de Oudennoord en de Kaatstraat waar eens vroeger bakkerij De Korenschoof stond. Daarvoor de landerijen van Jan Willem Hendrik Bosch. Situatie zoals het heden is. Bron: Kadastralekaart.com
 • Huis met tuin aan de Bemuurde Weerd Westzijde in Lauwerecht (heden) waar eens in 1832 het vast-, en onroerend goed van Jan Willem Hendrik Bosch stond. Bron: Kadastralekaart.com
 • In het jaar 1892 worden er diverse huizen gebouwd aan de Oudenoord. Op het vroegere hof of erf van Jan Willem Hendrik Bosch. Bron: Kadasterarchiefviewer (1832-1987).
 • In 1895 worden drie huizen aan de Bemuurde Weerd Westzijde her-ingemeten. Een van de naastgelegen panden was in 1832 van Jan Willem Hendrik Bosch. Bron: Kadasterarchiefviewer (1832-1987).
 • In november 1923 worden diverse stukken land en huizen tussen de Oudenoord, Bemuurde Weerd Westzijde en de Raamstraat kadastraal samengevoegd. Wat eens van Jan Willem Hendrik Bosch was. Bron: Kadasterarchiefviewer (1832-1987).
 • Wijkhuisnummer plattegrond van wijk M te Utrecht stad in 1860. Het bied Lauwerecht, gelegen tussen de Blauwkapelseweg ten noordoosten en Amsterdamsestraatweg te zuiden. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 217085.
 • Verzamelplan van de kadastrale gemeente Lauwerecht in 1835. Het gebied waar familie Bosch (van Oud-Amelisweerd) tot begin twintigste eeuw vele gronden in eigendom had. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216110.
 • De vroegere kadastrale gemeente Lauwerecht ingetekend vanaf de start van het kadaster op 1 oktober 1832. Bron: HISGIS.nl Utrecht.


  


Op zaterdag 26 mei 1764 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Zeeger Coenraad van Leenen een: zekere huysinge, erve, hoff, stallinge en koetshuys verkocht, gelegen aan de Weerdsgragte. Het tweede erbij verkochte object betrof een huyzinge en erve ook gelegen aan de Weerdsgragt in het gerecht van de Bemuurde Weerd, westzyde van de Kleyne Sluys. De verkopende partij was Johannes Nicolaas Oosterhuyze. Kopers waren Willem Bosch en zijn jongere broer Theodorus Gerardus Bosch.


Luchtfoto uit 1938 van de Weerdsingel W.Z. en omgeving te Utrecht, met rechts de Bemuurde Weerd W.Z. en O.Z. en de meelfabriek De Korenschoof (Kaatstraat). In het midden de St.-Monicakerk (Herenweg 99) en het tracé van de toekomstige Oudenoord. Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 121290.Luchtfoto uit 1938 van de Weerdsingel W.Z. en omgeving te Utrecht, met rechts de Bemuurde Weerd W.Z. en O.Z. en de meelfabriek De Korenschoof (Kaatstraat). In het midden de St.-Monicakerk (Herenweg 99) en het tracé van de toekomstige Oudenoord. Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 121290.Het hierboven omschreven objecten stonden als je het vandaag de dag bekijkt aan Bemuurde Weerd Westzijde, Kaatstraat, Oudenoord en Raamstraat, in het vroegere gerecht Lauwerecht. De Raamstraat behoorde ook bij het eigendom van de broers Bosch. In de boedelscheiding van Willem Bosch uit 1801 zien we dat huizen met erve, hof en stallingen niet erbij inbegrepen zitten. Bij de aankoop uit 1764 was Theo ook de eigenaar van het hele spul. Na het overlijden van Theo in 1802 zal het onroerend goed aan Bemuurde Weerd aan de rivier de Vecht over zijn gegaan naar zijn vrouw, weduwe Cornelia van Bijleveld.

Na haar overlijden. Is dit vast- en onroerend goed overgaan naar haar kleinzoon Jan Willem Hendrik Bosch. Dat is ook terug te zien bij de invoering van het kadaster op 1 oktober 1832 dar Jan Willem Hendrik de eigenaar is. Waarna hierna aangenomen mag worden dat het onroerend goed nog een korte tijd in de familie Bosch van Oud-Amelisweerd is gebleven. Jan Willem Hendriks zoon is de stamvader van de nieuwe familietak Bosch van Oud-Amelisweerd.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U207a008 aktenummer 75 26-05-1764.

Op de eerste kaart in de viewer (hieronder) is nog een klein ander stukje land geel gearceerd. Meer vanaf het noorden gezien vanaf de stad ten westen van rivier de Vecht. Dit perceel is van een zekere Bernardus Bosch. Hij is zeker geen lid van de familie Bosch van Drakestein 

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd aan de Oudenoord en de Kaatstraat de Brood- en meelfabriek De Korenschoof opgericht en gebouwd. Wikipedia De Korenschoof (Utrecht) schrijft hier het volgende over: 

De Korenschoof was een brood- en meelfabriek in de Nederlandse stad Utrecht.

De fabriek opende begin 19e eeuw langs de rivier de Vecht aan de Kaatstraat. Zij werd gevestigd op het terrein van Zijdebalen waarbij gebruik werd gemaakt van de oude textielindustrie die hier kort daarvoor gesloten was. In 1885 werd De Korenschoof tevens een brood- en banketbakkerij. In de stad Utrecht had ze meerdere bakkerswinkels, later Lubro-winkels. In 1938 sloot de broodfabriek, de meelfabriek hield het nog uit tot 1970. Rond 1978 is de fabriek gesloopt.
 

De brood en meel fabriek werd gebouwd op de gronden die eerder van de familie Bosch van Oud-Amelisweerd waren geweest.Hofstede en landerijen in Ruwiel

 • Land en boerderij in geel gearceerd, gelegen aan de Bosdijk 8, Ruwiel, Oude Aa, Kockengen, Sticht Vecht. Van 1770 tot 1803 eigendom van familie Bosch, erna van familie Michiel van Kessenich (1). Bron: HISGIS Utrecht.
 • Land en boerderij in geel gearceerd, gelegen aan de Bosdijk 8, Ruwiel, Oude Aa, Kockengen, Sticht Vecht. Van 1770 tot 1803 eigendom van familie Bosch, erna van familie Michiel van Kessenich (2). Bron: HISGIS Utrecht.
 • Land en boerderij gelegen aan de Bosdijk 8, Ruwiel, Oude Aa, Kockengen, Sticht Vecht. Van 1770 tot 1803 eigendom van familie Bosch, erna van familie Michiel van Kessenich. Bron: HISGIS Utrecht.


 

Boerderij aan de Bosdijk 8 in de Oude Aa, Ruwiel in oktober 1957. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 179.977.Boerderij aan de Bosdijk 8 in de Oude Aa, Ruwiel in oktober 1957. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 179.977.


Boerderij aan de Bosdijk 8 in de Oude Aa, Ruwiel in oktober 1957. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 179.976.Boerderij aan de Bosdijk 8 in de Oude Aa, Ruwiel in oktober 1957. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 179.976.In het jaar 1770 is te lezen in het archief van Huis Zuilen (Het Utrechts Archief) toegang 76, dossier 221 genaamd, Overzicht van de Zuilenstijnsgoederen Wilnis, Oudhuizen, Mijdrecht en Westveen. Dat Theodorus Gerardus Bosch de eigenaar is van de een boerderij met land in de vroegere ambachtsheerlijkheid Ruwiel, buurtschap de Oude Aa. Heden gelegen in de gemeente Stichtse Vecht. In 1803 staat beschreven dat Paulus Wilhelmus Bosch de eigenaar is. Hij is de zoon van Theo.

Paulus zal kort erna de boerderij aan zijn moeder Cornelia van Bijleveld hebben gegeven. Zodat zij voor haar oude dag voorziening kon zorgen uit de opbrengsten van de pachten. Na haar overlijden in 1823 gaat de boerderij, heden gelegen aan de Bosdijk 8 te Kockengen over naar haar schoonzoon. Dat is te zien bij de invoering van het kadaster op 1 oktober 1832. Schoonzoon Hendrik Joseph Baron Michiels van Kessenich, hij is gehuwd met Cornelia Jacoba Bosch.        

Bron: HISGIS Utrecht, Ad van Ooststroom.


Boerderij aan de Bosdijk 8 in de Oude Aa, Ruwiel op woensdag 22 april 1959. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 412.747.Boerderij aan de Bosdijk 8 in de Oude Aa, Ruwiel op woensdag 22 april 1959. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 412.747.


Boerderij aan de Bosdijk 8 in de Oude Aa, Ruwiel op woensdag 22 april 1959. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 412.746.Boerderij aan de Bosdijk 8 in de Oude Aa, Ruwiel op woensdag 22 april 1959. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 412.746.Hofstede en landerijen in Oostveen (Maartsendijk) en Blauwkapel (gem. Utrecht)

 • In geel gearceerd de grond behorend bij het Bonte Paard ten zuidwesten van fort Blauwkapel ingetekend in 1832 in het kadaster. Bron: HISGIS Utrecht.
 • In geel gearceerd de grond behorend bij het Bonte Paard ten zuidwesten van fort Blauwkapel ingetekend in 1832 in het de Militaire Topografische Atlas. Bron: HISGIS Utrecht (1).
 • In geel gearceerd de grond behorend bij het Bonte Paard ten zuidwesten van fort Blauwkapel ingetekend in 1832 in het de Militaire Topografische Atlas. Bron: HISGIS Utrecht (2).


   

 • De drie morgen land (in geel gearceerd) die op zaterdag 30 december 1775 werd gekocht door Theodorus Gerardus Bosch. Nadien van familie Michiels van Kessenich (1). Bron: HISGIS Utrecht.
 • De drie morgen land (in geel gearceerd) die op zaterdag 30 december 1775 werd gekocht door Theodorus Gerardus Bosch. Nadien van familie Michiels van Kessenich (2). Bron: HISGIS Utrecht.
 • Heden Utrecht Overvecht, de straten in de omgeving van de Polluxdreef op de grond die vroeger van familie Michiels van Kessenich is geweest. Bron: Openstreetmap.org.


  

Kaart van landerijen te Oostveen, vervaardigd door de landmeter van het Hof van Utrecht op basis van een landmeterskaart van 1641 van het gehele gebied aldaar uit 1751. Bron: Het Utrechts Archief, 1855, 1074.Kaart van landerijen te Oostveen, vervaardigd door de landmeter van het Hof van Utrecht op basis van een landmeterskaart van 1641 van het gehele gebied aldaar uit 1751. Bron: Het Utrechts Archief, 1855, 1074.Op zaterdag 30 december 1775 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Adrianus Hoevnaar Sr. een huysinge, erve en grond met 4 caameren en 3 stallingen en een bergh verkocht. De naam van het object was de Zwarte Hengst of later Het Bonte Paard. De belendingen waren de wegh na de Maartensdyk en Blauwe Capelsesteeg. Mede behorend bij de verkoop op die dag waren een halve viertel groot 3 mergen wey- en hooyland aan de Gageldijk, de Kaay in de gerechten van Oostveen (Maartensdijk) en aan de Blauwcapel in de Twaald Hoeven.

De verkopende partij was Otto van Wulven. Van beroep Hospes (kamerverhuurder in zijn eigen huis) aan de Blauwkapel. De kopende partij was Theodorus Gerardus Bosch.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U229a010 aktenummer 175 30-12-1776.

Na het overlijden van Theo in 1802 verhuurt zijn echtgenote Cornelia van Bijleveld op vrijdag 24 november 1809 het onroerend goed als zijnde huisinge en herberge met stallinge, 2 schuuren en annexe woningen mitgaders 3 morgen weiland. Gelegen in de gerechten van Oostveen (Maartensdijk) en aan de Blauwkapel. Huurder van het hele goed is Hendrik van den Bergh.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U272C040 aktenummer 84 24-11-1809.


Luchtfoto van het Fort Blauwkapel te Utrecht; links de spoorlijn Utrecht - Amersfoort en op de voorgrond de spoorlijn Utrecht - Hilversum en de Bastionweg. Met linksonder het huis die op de plek stond waar in 1832 (Voordorpsedijk 1) de hofstede van familie Bosch van Drakestein stond. Luchtfotopname van vrijdag 29 mei 2009. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 802301.Luchtfoto van het Fort Blauwkapel te Utrecht; links de spoorlijn Utrecht - Amersfoort en op de voorgrond de spoorlijn Utrecht - Hilversum en de Bastionweg. Met linksonder het huis die op de plek stond waar in 1832 (Voordorpsedijk 1) de hofstede van familie Bosch van Drakestein stond. Luchtfotopname van vrijdag 29 mei 2009. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 802301.Na het overlijden van Cornelia van Bijleveld in 1823 komen de landerijen van Het Bonte Paard toe aan haar schoonzoon Hendrik Joseph Baron Michiels van Kessenich hij is gehuwd met Cornelia haar dochter Cornelia Jacoba Bosch.

Omstreeks het jaar 1860 werd op het onroerend goed van familie Michiels van Kessenicht de Centraalspoorweg aangelegd. Een destijds nieuwe spoorlijn van Utrecht, via Amerfoort naar Zwolle en Kampen. Rond het jaar 1872 kwam daar nog de Oosterspoorweg bij. Een nieuw aan te leggen spoorweg van Utrecht Lunnten, Abstede/Oudwijk naar het Noord-Hollandse Hilversum.

In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd op het vroegere stuk grond van familie Michiels van Kessenich de nieuwe straten van Utrecht Overvecht aangelegd. Hierbij te denken aan de Polluxdreef, Vulcanusdreef, Plutodreef, Palles-Athenedreef en de Wolgadreef.

De drie morgen land lag gelegen ten westen van het Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort, Fort Blauwkapel en ten noorden van het Utrechtse Zwarte Water een vroeger gegraven kanaal.


Verticale luchtfoto van het fort Blauwkapel te Maartensdijk, met het spoorwegknooppunt. Rechtsboven de Voorveldse Polder met links daarvan de Voordorpsedijk. Rechtsonder een gedeelte van Tuindorp op vrijdag 2 maart 1945. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85103.Verticale luchtfoto van het fort Blauwkapel te Maartensdijk, met het spoorwegknooppunt. Rechtsboven de Voorveldse Polder met links daarvan de Voordorpsedijk. Rechtsonder een gedeelte van Tuindorp op vrijdag 2 maart 1945. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85103.Uiterwaarden bij rivier de Lek (gem. Wijk bij Duurstede)

Luchtfoto van Steenfabriek de Bosscherwaarden (Lekdijk West 25) te Wijk bij Duurstede, vanuit het zuidoosten. Op de voorgrond de rivier de Lek in de zomer van 2000. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 842122.Luchtfoto van Steenfabriek de Bosscherwaarden (Lekdijk West 25) te Wijk bij Duurstede, vanuit het zuidoosten. Op de voorgrond de rivier de Lek in de zomer van 2000. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 842122.


     


In de notariële archieven te vinden in Wijk bij Duurstede ten overstaande van notairs Mariënhoff wordt in de notariële akte nog geschreven over de 'Hoogerwaarde' in plaats de Bosscherwaarden.

Jhr. Paul Bosch van Drakestein en zijn moeder Cornelia van Bijleveld die hij vaak meenam naar Wijk bij Duurstede om bij notaris Mariënhoff zaken te regelen.

Regelde veelal de verkoop van het grasgewas en de na-weide van de uiterwaarden. Maar ook het brandhout of hakhout afkomstig van het sinds in zijn bezit augustsus 1811 zijnde landgoederen Nieuw-Amelisweerd en Oud-Amelisweerd. Paul liet deze zaken aan over Mariënhoff voor het veilen en verkopen.

Dit gebeurde meestal bij familie 'Van de Vegt' in het café van het gehucht Vechten in boerderij annex café Wiltenburg aan de Provincialeweg 116 in Bunnik en Vechten.


  

Op zaterdag 13 juli 1776 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Jan Tielman Blekman een uytterweerde, groot 52 mergen en 78 roeden lands verkocht. De verkopende partij was Cornelis Gerardus de Wijkerslooth van Grevenmachern. Henricus de Wijkerslooth was de gemachtigde om de verkoop namens zijn broer uit te voeren. Koper van de 52 morgen uiterwaarden langs de rivier de Lek was Theodorus Gerardus Bosch.

De uiterwaarden waren leenroerig aan de Staten van Utrecht met uitzondering van 8 hond land, genaamd het Utrechtse Kind, dat in erfpacht was van het Gasthuis te Wijk bij Duurstede.

Na het overlijden van Theo in 1802, en zijn echtgenote in 1823 via haar zoon Paulus komt de uiterwaarden na april 1834 in het bezit van zijn zoon Jhr. Karel Bosch van Drakestein, Heer van Sterrenberg en Reijerscop - Kreuningen.

In 1902 richt familie Steenberghe / Bosch van Drakestein een vennootschap op ten overstaan van notaris H.J. van Heijst voor de exploitatie van de Bosscherwaarden met een startkapitaal van f. 14.000 gulden. In het jaar 1921 verkoopt familie Steenberghe de Bosscherwaarden aan de nieuw opgerichte Steenfabriek De Bosscherwaarden van familie Arntz. Een enkel perceel in de Bosscherwaarden bleef van een persoon in de familie Steenberghe tot 1975. Waarna ook dat laatste perceel aan de lokale agrariër werd verkocht.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 U227a009 aktenummer 131-1 13-07-1776.

Heden heet deze uiterwaarden bij Wijk bij Duurstede de Bosscherwaarden naar familie Bosch van Drakestein die het heel lang in bezit heeft gehad.

Aankondiging van verkoop door nazaten van Jhr. Karel Bosch van Drakestein / Steenberghe van 'De Bosscherwaarden' in de uiterwaarden van de rivier de Lek op dinsdag 14 juni. Bron: Algemeen Handelsblad van 25 mei 1921, Delpher.nl.Aankondiging van verkoop door nazaten van Jhr. Karel Bosch van Drakestein / Steenberghe van 'De Bosscherwaarden' in de uiterwaarden van de rivier de Lek op dinsdag 14 juni. Bron: Algemeen Handelsblad van 25 mei 1921, Delpher.nl.


  

 • In geel gearceerd de gronden van familie Bosch (Van Drakestein in de Bosscherwaarden in de uiterwaarden van Wijk bij Duurstede van 1776 tot begin twintigste eeuw (1). Bron: HISGIS Utrecht.